عهد با جانان


آآآآآآآآآآآآآآه

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند
نه هر که آينه سازد سکندری داند

اين غزل حافظ را من خيلی دووست دارم
بخونيدش

علیرضا