عهد با جانان


نامردي

مردان در صيد عشق به وسعت نامنتهايي نامردند،
 گدايي عشق ميکنند تا وقتي مطمئن به تسخير قلب زن نشدند ،
 اما همين که مطمئن شدند
مردانگي را در کمال نامردي به جا مي آورند.
 "دکتر علي شريعتي 

علیرضا

سه چيز

سه چيز در زندگي هيچگاه باز نمي گردند:
 زمان، کلمات و موقعيت ها.

 سه چيز در زندگي هيچگاه نبايد از ‏دست بروند:
 آرامش، اميد و صداقت.
 
سه چيز در زندگي هيچگاه قطعي نيستند:
 رؤيا ها، موفقيت و شانس.

 ‏سه چيز در زندگي از با ارزش ترين ها هستند:
 عشق، اعتماد به نفس و دوستان واقعي

علیرضا