عهد با جانان


یار

 


یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگری
خالی از غیبت و عاری ز حضور است اینجا

سخن از خرقه و سجاده چه گویی خواجو
جام می نوش که از صومعه دور است اینجا


علیرضا