عهد با جانان


عشق

عشق آينه را ماند وقتی کسی را دوست داری تو آينه اويی و او آينه توست و با انعکاس عشق تو و او بينهايت را به تماشا می نشينيد.
(اريک فروم)

علیرضا