عهد با جانان


ایمان و دوست

مدتیه که به این دو جمله دکتر شریعتی زیاد فکر می کنم......

واقعا ایمان و دوست داشتن چه نقش بزرگی تو زندگی داره......

-من شکست نمی خورم. ایمان و دوست داشتن روئین تنم کرده اند.

-نمی دانم در طرح بزرگ خدا چه نقشی دارم و چه سرنوشتی. ولی اینقدر مطمئنم كه بی هیچ نیست.


علیرضا