عهد با جانان


آتش

از آتش عشق هر که افروخته نیست

                                                  با ما سر سوزنی دلش دوخته نیست

گر سوخته دل نیی ز ما دور ! که ما

                                                   آتش به دلی زنیم کو سوخته نیست


علیرضا