عهد با جانان


 

نقطه مقابل تنهايي با هم بودن نيست صميميت و يکدلي است.


کسالت و خستگي بين دو نفر به خاطر نزديکي فيزيکي به وجود نمي آيد .
به دليل دوري و فاصله ذهني و روحي است که ايجاد مي شود .

ريچارد باخعلیرضا