عهد با جانان


سایه و خاک

مانند سایه ناپایداریم

 و مانندخاک بی مقدار

از کجا بدانیم که تا فردا زنده خواهیم ماند؟؟!!!

 (هوراس)


علیرضا