عهد با جانان


کار

وقتی مشغول کار هستيد مانند يک نی هستيد که از درون آن نجوای گذشت ساعات به نغمه تبديل ميشود
جبران خليل جبران

علیرضا