عهد با جانان


 

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست.

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتد

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زردو یا سیبی سرخ


علیرضا