عهد با جانان


شادی

مدافع خود باش

 مهراس که متفاوتی وبه راه خود می روی

 انگونه که می پسندی بزی

 و بخت خویش را بیازمای

اینست راز شاد زیستن


علیرضا