عهد با جانان


 

امشب به یکی از بهترین دوستام زنگ زدم و گفت که براش 2آ کنم البته حالش هم خوب نبود
لطفا هر کس این را می خونه براش دعا کنه که هر چه براش خوبه همون براش پیش بیاد
ممنونم

علیرضا