عهد با جانان


تاسف

تاسف برای گذشته به این میماند که انسان به دنبال باد بدود.

 مثل روس


علیرضا