عهد با جانان


انسان هنرمند

هر انسان یك هنرمند است و بزرگترین هنر او  زندگی

امروز پروردگارم از تو می خواهم چشم ها و قلب مرا بگشایی تا بتوانم حقیقت زندگی ام را كشف كنم.

مرا یاری ده تا در برابر وسوسه باور دروغینی كه ابراز عشق و زندگی مرا سركوب می كند مقاومت كنم.

خالق من امروز بگذار تا آنچه را كه هستم ببینم نه آنچه را كه می خواهم ببینم. بگذار آنچه را كه هست بشنوم نه آنچه را كه می خواهم بشنوم .

آمین یا رب العالمین


علیرضا