عهد با جانان


الو سلام منزل خداست؟

الو سلام منزل خداست؟

                            اين منم مزاحمي که آشناست

 هزار دفعه اين شماره را دلم گرفته است ولي

                           هنوز پشت خط ، در انتظار يک صداست .

شما که گفته ايد پاسخ سلام واجب است

                           به ما که مي رسد ، حساب بنده هايتان جداست؟

 الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد.

                           خرابي از دل من است يا که عيب سيم هاست؟

 چرا صدايتان نمي رسد کمي بلند تر ، صداي من چطور؟

                            خوب و صاف و واضح و رساست؟

 اگر اجازه مي دهيد برايتان درد و دل کنم شنيده ام که گريه بر تمام دردها شفاست...


علیرضا