عهد با جانان


خواستن

 همیشه آنان که از خدا حاجت و درخواستی دارند و ازاو همواره چیزی میخواهند بسیارند ولی آنان که خود خدا را میخواهند نایابند و اندک.

 یادمان باشد فقط از خدا بخواهیم و از خدا ، فقط خدا را بخواهیم زیرا از خدا ، غیر از خدا را خواستن ، کم خواستن است


علیرضا