عهد با جانان


تغییر

 
پس از آنکه تغییری را به وجود آوردیم، باید بلافاصله آن را تقویت کنیم. سپس باید احساس خود را نسبت به آن شرطی سازیم و این کار را ، نه فقط یک بار بلکه همواره انجام دهیم.
آنتونی رابینز

علیرضا