عهد با جانان


نامردي

مردان در صيد عشق به وسعت نامنتهايي نامردند،
 گدايي عشق ميکنند تا وقتي مطمئن به تسخير قلب زن نشدند ،
 اما همين که مطمئن شدند
مردانگي را در کمال نامردي به جا مي آورند.
 "دکتر علي شريعتي 

علیرضا