عهد با جانان


 

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند
آيا شود که گوشه چشمی به ما کنند

علیرضا