عهد با جانان


دو جمله کوچولو

آدمها فقط در یک چیز مشترکند، متفاوت بودن

رابرت زند

عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک مشخص می شود

دیل کارنگی 


علیرضا