عهد با جانان


زندگی


رندگی کردن من مردن تدريجی بود
هر چه جان کند تنم عمر خطابش کردم

علیرضا