عهد با جانان


انسان بودن

-انسان بودن بزرگترين نعمت روي زمين است.
-مسووليتي در جهان بزرگتر از انسان بودن نيست و چه بهتر كه تو نيز به آن مومن باشي.
-راحت ترين كار در دنيا اين است كه آنچه هستيم باشيم و آنچه را كه احساس مي كنيم نشان دهيم . دشوار ترين كار در دنيا اينست كه آنچه باشيم كه ديگران مي خواهند باشيم.
-قلم مو و رنگ در دست توست پرديس را بياراي و داخل شو.

نيكوس كازانت زاكيس

علیرضا