عهد با جانان


محبت

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را..... که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید

هر کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفت ......................من راست گفتم که برای تو زنده ام

علیرضا