عهد با جانان


 

امروز هم مثل روزای ديگه گذشت با همون تکرار ها
خسته کننده و بی روح
کی ميشه که تمومشه اين خدمت
حتی روزهای تعطيل!!!!!!!!!!!!!!!!
و حتی عيد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

علیرضا