عهد با جانان


صبر

خدايا خدايا خدايا

چطوری ازت بخوام که صبر بهم بدی
خدايا صبرم بده
نگذار که دست به حماقت بزنم
خدايا خدايا خدايا
صبر صبر صبر

التماس دعا

علیرضا