عهد با جانان


 

فراموش کردن  بعضی چيزا خيلی سخته


علیرضا