عهد با جانان


آسوده خاطر

آسوده خاطرم که تو در خاطر منی

باز هم شکر

خدا جونم  من بازم کمک می خوام  احساس می کنم هنوز هم ضعيفم

 


علیرضا