عهد با جانان


 

خدایا

صبرم بده و شادی حقیقی را نصیبم کن

توکلم را زیاد کن و یادت را از سرم بیرون نکن

خدا خدا خدا

فقط تو را دارم و فقط از تو کمک میخواهم

پس کمکم کن که خیلی به کمکت احتیاج دارم

خدایا

صبر صبر صبر کمک کمک کمک


علیرضا