عهد با جانان


 

خدايا بازم شکر

شکر شکر

همه چيز دست تو است

خدايا از کمکهات ممنونم


علیرضا