عهد با جانان


سربازی

گمان کردم که سربازی دو ساله

ندانستم که عمر يک جوانه


علیرضا