عهد با جانان


نازار دلی

نازار دلی را که تو جانش باشی

معشوقه پيدا و نهانش باشی

زان می ترسم که از دل آزردن تو

دل خون شود و تو در ميانش باشی


علیرضا