عهد با جانان


 

کجا برم خدايا

به کی بگم غمم را

که غم امونم را سوزونده

..................................


علیرضا