عهد با جانان


پادشاه خوبان

ای پادشه خوبان ! داد از غم تنهايی

دل بی تو به جان آمد  وقت است که باز آيی


علیرضا