عهد با جانان


 

مرا کاش هرگز نپرورديا

چو پرورده بودی نيازرديا

 

ستاره شب تيره يار من است

من آنم که دريا کنار من است

 

به رنجی رسيدستم از خويشتن

که بر من بگريد همه انجمن

 

نه اميد عقبا نه دنيا به دست

رسيده ز هر دو به جانم شکست

 


علیرضا