عهد با جانان


پايان خدمت=اول دوندگی

روز ۲ بهمن پايان خدمتم را گرفتم

در حالی که احساس  پيری و حماقت  و منگولی ميکردم

به هر صورت

اين مرحله هم مثل تمام مراحل ديگه گذشت

ای دل ديگه بال و پر نداری............... داری پير می شی و خبر نداری

با اميد به روزهای بهتر............


علیرضا