عهد با جانان


تشکر

ار لطف دوستانی که نظرات خودشون را می نويسند بی نهايت ممنوونم

 

من فکر می کنم که این یک جور بی ادبی باشه که کسی بدون اینکه خودش را معرفی کنه بیاد و هرچه دلش می خواد بگه و به نوشته های چند نفر توهین کنه .

اگر هم از این نوشته ها کسی بدش میاد و می خواهد نظر بده ، بیاد و خودش را معرفی کنه و دلایل خودش را بگه.

این کار که فقط توهین کنه و بره ، هیچ فرقی با بی ادبیهای خیابانی نداره.

 

همیشه شاد و همیشه خوش باشید

 


علیرضا