عهد با جانان


 

-انسان نه جبری است و نه اختیاری.بلکه اهل عشق است و عشق جبر است که نهایت اختیار است و اختیاری است که از آن گریزی نیست همچون زنجیری که عاشق به اختیار بر پای خود می نهد.

-نشان عارف سیمای گشاده و خلق خوش و سعه صدر و خدمت خلق است و آنکه حضورش ملالت از دل می بردو سخنش چراغ معرفت و کردارش دعوت به خیر و جمال و حقیقت است.

 از استاد گرانقدر الهی قمشه ای

 


علیرضا