عهد با جانان


خلبان جنگ

چند جمله از کتاب خلبان جنگ نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری

-روح به اشیا توجهی ندارد ،بلکه متوجه معنایی است که آن اشیا را به یکدیگر می پیوندد. کافی است از خلال چهره ای حقیقت خوانده شود ، آنگاه روح از بینایی کامل به کوری محض می رسد .کسی که قلمرو خود را دوست دارد ، ساعتی فرا می رسد که در آن جز فراورده ای از اشیا پراکنده نمی یابد.

- مساله مهم به شور و هیجان آمدن نیست . در شکست امیدی به شور و شوق وجود ندارد. مساله مهم پوشیدن لباس پرواز ، سوار شدن به هواپیما و بلند شدن است. آنچه خود انسان در این باره فکر می کند ، هیچ اهمیتی ندارد . و کودکی که از اندیشیدن به درس دستور زبان به وجد در آید ، به نظر من مشکوک و پر ادعا می رسد. همه این است که انسان به سوی هدفی پیش رود که در حال حاضر آشکار نیست . این هدف به هیچ وجه هدف هدف قوه دراکه و عقل نیست، بلکه هدف روح است . روح دوست داشتن را بلد است ، اما به خواب رفته است .

اغوا شدن عبارت است از این که وقتی روح به خواب رفته باشد ، انسان تسلیم دلایل عقل گردد.

 


علیرضا