عهد با جانان


 

آسوده خاطرم که تو در خاطر منی

گر تاج می فرستی و گر تير می زنی

 

خدايا

کمکم کن تا از اين امتحاناتت هم سر بلند بيرون بيام

همه ما هميشه در حال امتحانيم.

اميدوارم که همه سر بلند و پيروز باشند. ان شاء الله


علیرضا