عهد با جانان


سکوت

دلتنگيهای آدمی را باد ترانه ای می خواند

روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده می گيرد

هر دانه برفی به اشکی نريخته می ماند

و سکوت سرشار از ناگفته هاست............. 


علیرضا