عهد با جانان


 

 

اين عکس مربوط به يک گله که خودم گرفتمش.

ببينيد و حالش را ببريد


علیرضا