اندر ستایش تنبلی

بشرموجودیاستتنبلکهآنچهنکرده،ازرویتنبلینکرده،وآنچهکردههمبه خاطرتنبلیکردهاست. بشرتصمیمنگرفترویدوپاراهبرود،بلکهتصمیمگرفت دیگر روی چهاردستوپاراهنرود. ازاینکههرچهاردستوپایشبازمین سختوناهمواروخطرناکتماسداشتهباشد،ازاینکهمجبورباشدتاحددرد،گردندرازکندوکلهرابالابگیرد،خستهشدودریکلحظهتصمیمگرفتدیگردست
/ 0 نظر / 17 بازدید
خرداد 90
4 پست
تیر 89
1 پست
شهریور 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
15 پست
تیر 86
13 پست
خرداد 86
18 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
8 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
8 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
8 پست
بهمن 81
1 پست
آبان 81
3 پست
مهر 81
9 پست
شهریور 81
5 پست
مرداد 81
6 پست
ستایش
1 پست
تنبلی
1 پست