چه شود اگر به چهره زرد من نظری ز راه وفا کنی
که اگر کنی همه درد من به يکی نظاره دوا کنی

تو کمان کشيده و در کمين که زنی به تيرم و من غمين
همه درد من بود از همين که خدا نکرده خطا کنی


برام تو اين ماه مبارک دعا کنين
ممنونم

/ 0 نظر / 8 بازدید