خدایا

صبرم بده و شادی حقیقی را نصیبم کن

توکلم را زیاد کن و یادت را از سرم بیرون نکن

خدا خدا خدا

فقط تو را دارم و فقط از تو کمک میخواهم

پس کمکم کن که خیلی به کمکت احتیاج دارم

خدایا

صبر صبر صبر کمک کمک کمک

/ 2 نظر / 9 بازدید
فاطمه

قرآن نوری است که خاموشی ندارد ... راهی است که رونده آن گمراه نگردد ... قرآن فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و باران بهاری برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان است ... نجات دهنده است برای آنکس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند ... و نشانه هدایت است برای آن کس که در او بنگرد

مخمور

لك الحمد الشاكرين علي مصابهم .