سهل تر از يک نگاه

سهل تر از يک نگاه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نگارا

چه آسان می توان انسان بود

چه آسوده می توان زيست

                            در کنار برکه ای آبی

چه راحت می شود عشق را لمس کرد

چه بی خيال می شود نفس کشيد

چه بی دقدقه می توان راه رفت

                             بروی پلِ معلقِ روزگار

نگارا

چه آسان میتوان رو کرد بسویِ درگاهِ يار

چه آسوده می توان از رازِ دل برايش گفت

چه راحت می شود

                       سبک بال بود هم مانند کبوتر

چه بی خيال می شود مهربان بود

چه بی دقدقه می توان سفر کرد به گذشته

چه بی محنت می توان صميميت را به دل خواند

چه زيبا می شود

لبها را پر از غنچه های خنده ديد

 

نگارا

چه مخلصانه می توان يکی شد

                                      با جهانِ رنگارنگ

چه صبورانه می توان

 درد را مرحمی يافت سحر آميز

چه معجزه آميز می شود

تسليم کرد خواستهء دل را
چه مجنونانه می توان

گرفتار شد در دامِ مهرش

چه بی کينه می شود فشرد
                                 دستانِ گلهایِ شبو را

نگارا

چه بی باکانه می توان گشود دريچۀ قلب را

                                                  برویِ اسمِ اعظمش

چه مستانه می شود رقصيد

                                    با نوایِ روحانیِ کلامش

چه آزاد می توان شد با شنيدن چهچه ای

چهچه ای از بلبلکِ درويشِ پير                          

 

از نسيمِ استوار (ملقب به نسا یمِ آبی)

 

/ 1 نظر / 9 بازدید