آبی کوچک آرامش

یه کتاب چند وقت پیش خریدم که فوق العاده است.

چند جمله ازش اینجا می نویسم:

- هر آهنگ زیبا اوج و فرودی دارد

به ریتم دلنشین آهنگ زندگی گوش بسپار

و نه تنها به اوج و فرود آن

چرا که هر اوج و فرودی روزی می گذرد

و تنها ریتم دلنواز موسیقی در یاد می ماند......

-عاشق باش حتی بدون معشوق

تا هر نفست عشق و آرامش را به جهان هدیه کند

-آرامش از همان جایی آغاز می شود که در آن زندگی می کنی

ایجاد آرامش در خانه تو  کار دیگران نیست

این کاری است که تنها از عهده تو بر می آید

/ 0 نظر / 7 بازدید