آينه آن روز که گيری به دست.....

پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد ،

خود را در آب می دید و می رمید.

 او می پنداشت که از دیگری می رمد ،

نمی دانست که از خود می رمد.

 همه اخلاق بد ،از ظلم و کین و حسد و حرص بی رحمی و کبر ،چون در توست نمی رنجی، چون آن را در دیگری می بینی می رمی و می رنجی؟!!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید