ابراز شرمندگی

امروز کاری کردم که شايد تا حالا نکرده بودم
و اون کار بد قولی من بود
به خدا من بد قول نيستم
نمی دونم
شايد اتفاقاتی که برای آدم ميوفتن به صلاح اوناس
نمی دونم
پاک گيجم
من واقعا از اون دوستم که باهاش بد قولی کردم معذرت من خوام
به خدا دست خودم نبود
اميدوارم که درک کنی

/ 0 نظر / 6 بازدید