اندر ستایش تنبلی

بشرموجودیاستتنبلکهآنچهنکرده،ازرویتنبلینکرده،وآنچهکردههمبه خاطرتنبلیکردهاست. بشرتصمیمنگرفترویدوپاراهبرود،بلکهتصمیمگرفت دیگر روی چهاردستوپاراهنرود. ازاینکههرچهاردستوپایشبازمین سختوناهمواروخطرناکتماسداشتهباشد،ازاینکهمجبورباشدتاحددرد،گردندرازکندوکلهرابالابگیرد،خستهشدودریکلحظهتصمیمگرفتدیگردست

/ 0 نظر / 18 بازدید