خيانت

شكسپير ميگه:
خيانت تنها اين نيست كه شب را با ديگري بگذراني ...
خيانت ميتواند دروغ دوست داشتن باشد !

خيانت تنها اين نيست كه دستت را در خفا در دست ديگري بگذاري ...
 خيانت ميتواند جاري كردن اشك بر ديدگان معصومي باش

/ 0 نظر / 8 بازدید